Korzyści dla środowiska

Każdy dzień z GreenEarth to Dzień Ziemi.

Czyszczenie chemiczne GreenEarth nie wykorzystuje produktów petrochemicznych. Nie jest też “organiczne”, co jest dobra rzeczą. Reputacja pralni chemicznych została głęboko naruszona przez używanie niebezpiecznego środka, jakim jest tetrachloroetylen PER – rozpuszczalnika, który jest toksyczny i niebezpieczny dla zdrowia i dla środowiska i który jest prawdopodobnym czynnikiem rakotwórczym. Nawet niewielkie rozlanie może zanieczyścić wody pitne i gruntowe. Obecnie większość pralni chemicznych używa rozpuszczalnika PER.

Kolejnym popularnym rozpuszczalnikem chemicznym jest węglowodór. Jest on bezpieczniejszy niż PER, ponieważ stwarza znacznie mniejsze ryzyko dla środowiska i ludzi, i jest delikatniejszy dla ubrań. Jest jednak lotnym związkiem organicznym (ang. VOC), substancją powodującą smog. Przypadkowe rozlanie również może spowodować zanieczyszczenie. Pralnie stosujące węglowodór często mylnie twierdzą, że są „organiczne”. Organiczna pralnia chemiczna to nie to samo co organiczna żywność.

GreenEarth czyści przy użyciu płynnego silikonu. Jest on bezpieczny dla powietrza, wody i gleby.

Po przedostaniu się do środowiska silikon rozkłada się do trzech naturalnych składników, z których jest złożony: piasku (SiO2), śladowych ilości wody i CO2. Niezależne badania toksykologiczne potwierdzają, że silikon nie stwarza ryzyka bio-akumulacji. EPA nie klasyfikuje go jako LZO (ang. VOC). Nie stwarza też niebezpieczeństwa zanieczyszczenia powietrza.

Każdy dzień z GreenEarth to Dzień Ziemi.